GDPR - Ochrana osobních údajů

Vážení klienti, s ohledem na evropskou legislativu týkající se ochrany osobních údajů (tzv. GDPR), bychom Vás chtěli zdvořile požádat o pečlivé přečtení celého nařízení týkající se GDPR zpracování osobních údajů naší společností. Prosíme o přečtení plného znění textu, který vysvětluje způsoby zpracování Vašich osobních údajů. Děkujeme za pochopení.

Podmínky ochrany osobních údajů a zásady zpracování osobních údajů


Základní ustanovení

Tyto podmínky ochrany osobních údajů a zásady zpracování osobních údajů byly vypracovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon“) a v souladu s nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) (dále jen „Zásady“) doplňují Obchodní podmínky pro poskytování služeb a produktů Pomáháme srdíčkem.


1. Správce osobních údajů: 

Pomáháme srdíčkem - MAMICOVI, se sídlem na Sídlišti 239, 349 53, Bezdružice, IČ 19460244, datová schránka: ed7pbey, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.


I. Při zpracování osobních údajů ctíme a respektujeme standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zásady: 

Osobní údaje zpracováváme vždy pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky a způsobem pouze pro dobu, která je nezbytně nutná. Osobní data našich klientů a zaměstnanců sbíráme pouze v nutném rozsahu a nepředáváme je třetím osobám, s výjimkou těch, které se přímo podílí na procesech uvnitř společnosti za účelem jejich nutného zpracování. Spolupracující osoby (zaměstnanci, subdodavatelé) jsou nuceni přihlásit se k zásadám zpracování osobních dat správce. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu Osobních údajů.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných Osobních údajů:     III. Vaše práva:

Odesláním e-mailu popř. dotazu, připomínky, žádosti k subjektu (Pomáháme srdíčkem) nebo objednávky a uzavřením smlouvy se Správcem berete na vědomí, že započne zpracovávání Osobních údajů Správcem a že jste srozuměn s podmínkami ochrany Osobních údajů, vyjadřujete svůj souhlas s jejich zněním a v celém rozsahu je akceptuje.


IV. Za podmínek stanovených v GDPR máte:


V případě, že byste se jako uživatel domníval, že Správce provádí zpracování Vašich Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

Požádat Správce o vysvětlení a to e-mailem na adresu info@srdickem.cz;2. Autorská práva

Provozovateli,  nebo-li vlastníkovi společných firem (Michaleus Design Ltd. a Srdíčkem.cz) náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.srdickem.cz a všech sociálních sítích, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených z těchto webů. Více dotazů na info@michaleus.cz, nebo info@srdickem.cz (v rámci projektu).

Práva a povinnosti Provozovatele a všech osob, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatel“) se při používání těchto stránek řídí těmito Pravidly. Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.srdickem.cz, s výjimkou těchto Pravidel, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.


3. Rozsah zpracování osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.


I. Předávání osobních údajů:II. Kódy třetích stran:

Na tomto webu používáme kódy od společností Google, které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků webu.


III. Google Analytics:IV. Cookies4. Zdroje osobních údajů:I. Politika ochrany osobních údajů

Provozovatel si vyhrazuje právo, jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních údajů, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na stránkách www.srdickem.cz.


II. Chování Uživatelů

Při používání stránek Pomáháme srdíčkem Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.


5. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování:6. Kategorie subjektů údajů:7. Kategorie příjemců osobních údajů:8. Účel zpracování osobních údajů:9. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů:

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technické a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.


10. Doba zpracování osobních údajů:

Během trvání smlouvy jsou průběžně zpracovávány zejména provozní a lokalizační údaje, které uchováváme po dobu 12 měsíců s výjimkou údajů nutných pro zpracování statistik.

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. Typicky jsou tak osobní údaje zpracovávány v plném rozsahu pouze po dobu trvání smluvního vztahu a po skončení platnosti jsou údaje zpracovávány pouze v rámci zákonných předpisů.

Po skončení smluvního vztahu budeme Vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají (těmito předpisy jsou např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a evidenci).

Uvedené lhůty platí při vyrovnání všech závazků (zapůjčené zařízení, faktury, vybavení, atd.), v opačném případě budou vaše údaje uchovány až do vzájemného vypořádání. Tyto lhůty mohou být též prodlouženy např. soudním sporem, daňovou kontrolou apod.

O RADOSTI ze života 💕

V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností nás neváhejte kontaktovat na uvedeném telefonním čísle, nebo prostřednictvím e-mailu. Jsme připraveni Vám pomoci s čímkoli. 

Vrácení na úvodní stránku.